Gol, Barcelona
Diari esportiu setmanal i gratuït de nova creació.
– La meva participació: Disseny.
Newly-created free weekly sports newspaper.
– My participation: Design.

[CASES I ASSOCIATS] 2009