Depor, Lima
Diari esportiu de nova creació, editat pel grup El Comercio de Perú, el grup editorial més important del pais.
Newly-created sports newspaper, published by El comercio group, the first editorial conglomerate in Peru.

[CASES I ASSOCIATS] 2009